14.03.2015 Pan Bóg Przyjdzie Powtórnie os±dzić ¶wiat jak będzie przygotowany.

Pan Bóg przyjdzie do ¶wiata czystego, pełnego miło¶ci, ludzi darz±cych się szacunkiem, oddaj±cym chwałę Panu Bogu. ¦wiat wcze¶niej zostanie oczyszczony ze złych ludzi, nawet z duchowieństwa, którzy my¶l± inaczej jak nakazał Pan Bóg. Będzie obowi±zywało Prawo Boże oparte na czysto¶ci i ¶więto¶ci, upodobnienie się jak najbardziej do Pana Boga. W tych czasach będ± oddziaływały nadprzyrodzone siły. Przypominam wam jak we wcze¶niejszych artykułach, będę z wami. Dostaję teraz znak od Pana Boga. Dlaczego jeszcze zajmujecie się głupstwami! Głupotami! Wszystko co robicie dla ciała jest Syzyfem. Zadbajcie nareszcie o swoj± Duszę Nie¶mierteln±. O wieczno¶ć, a nie przemijanie. Po co te wasze wynalazki? Czy to życie trwa wieczno¶ć? Szczę¶cie człowieka to kochać Pan Boga i żyć tu i wiecznie T± miło¶ci±. Po to dał nam Pan Bóg życie, aby podzielić się tym szczę¶ciem z nami. Dla wielu z was to co piszę jest niezrozumiałe. ¦wiat ten się już pomału kończy, ratujcie swoje Nie¶miertelne Dusze jak ja to zrobiłem. Módlcie się do Przenaj¶więtszej Matki Boga, po¶redniczki do swojego Syna. Tak ja to zrobiłem gdy się nawróciłem. Mateńka oddała mnie swojemu Synowi. Dostaję teraz znak od Pana Boga, Ducha ¦więtego, którego tak mocno czuję. ObudĽcie się. Przestrzegam was po raz kolejny przed potępieniem. Jeste¶my stworzeniami Pana Boga, do Niego należymy! Czy nie dostali¶my zbyt dużo wolno¶ci od Pana Boga? Dlaczego tyle ludzi idzie w najgorsze miejsce ? piekło? Czy musieli¶my się urodzić, aby tam trafiać! Kto jest za to odpowiedzialny? My za siebie i za innych, duchowieństwo. Dlaczego tak wielka cena musi być za t± wolno¶ć jak± Pan Bóg nam dał? Czy musisz tam i¶ć? Czy wiesz jak Pan Bóg, Jezus Chrystus za nas skonał! Po wyj¶ciu z ko¶cioła, id±c przez park zacz±łem rozmawiać z takimi młodymi kobietami i mówię im, że to s± ostatnie czasy, że niedługo zacznie się chaos, a trochę póĽniej groza. Opowiedziałem, że gdzie ludzie sobie zasłuż±, tam id±. Po¶więciłem trochę czasu. A gdy skończyłem t± rozmowę, powiedziałem tej młodej osobie, aby wyci±gnęła sobie ten kolczyk z twarzy. Odpowiedziała mi, że Pan Bóg dał nam wolno¶ć. Oczy mi Pan Bóg otworzył, bardzo dużo dostrzegam co robicie i jak się zachowujecie. Ogarnia mnie strach o was, przecież czujecie i my¶licie tak samo jak ja. Ten ¶wiat to rozkładaj±ca się padlina przesi±knięta grzechem. My¶lałem kiedy¶ przed tym nawróceniem co trzeba zrobić, aby dostać się do piekła. Że trzeba kogo¶ zabić ażeby tam trafić. Jakie to mylne było spojrzenie i my¶lenie. Żyjesz w grzechach latami, to jest dla ciebie ¶miertelna pułapka. ¦więta Faustyna napisała, że najwięcej ludzi jest w piekle, którzy nie wierz± w istnienie tego. A dzisiaj nawet zapewniał mnie pewnie człowiek, że takiego piekła nie ma. Wytłumaczyłem mu. Przestrzegam was, jest piekło. To straszna otchłań ognia i magmy. Jak to zło u¶piło ludzi, a wcze¶niej i mnie.
 
Nie grzesz grzechem, z którego się wyspowiadała¶!
 
Spowiadaj się jak najczę¶ciej żałuj±c za swoje grzechy. Przyjmuj codziennie Pana Boga na mszy ¶więtej, na której musisz bardzo, bardzo uważać. Zło rozprasza!
Z Panem Bogiem!